PFM GROUP - moderná správa domu

Len v skupine PFM zažijete modernú správu domu

Sme skupina s víziou a chuťou ďalej rozvíjať moderné služby správy domu. Našou snahou je poskytovať najlepšie služby pre vlastníkov bytových domov v Bratislave. Byť prvou voľbou, keď sa rozhodujú komu zveria správu svojho bytového domu.

Zámer ponúknuť klientom najkvalitnejší tím

Kvalitné služby je schopný ponúknuť len skúsený tím. Náš tím má - ako jediný na Slovenku - 10 zamestnancov, ktorí sú držiteľmi vzdelávania správcov bytových domov vyžadovaného MDaV SR. Akreditované kurzy absolvovali naši pracovníci na inštitúciach: Slovenská technická univerzita a Academia Istropolita Nova. Ak hľadáte kvalifikovaných technikov pre Váš bytový dom u nás ich nájdete.

Image

Snaha poskytovať výnimočné služby

Cieľom našich služieb je poskytnúť vlastníkom komfortné bývanie a zveľaďovať ich nehnuteľnosť. Sme radi, že Združenie pre rozvoj architektúry a stavebníctva ocenilo bytový dom, ktorý sme komplexne obnovili prestížnou cenou Stavba storočia v kategórií obytné domy. Momentálne pripravujeme obnovu najstaršieho paneláku na území bývalého Československa. Teší a zaväzuje nás dôvera vlastníkov.

Image
Racionalizačné opatrenia a úspory z rozsahu

Venujeme veľké úsilie zavádzaniu moderných informačných technológií do našej práce a rozširovaniu skupiny pre získanie úspor z rozsahu. Vďaka týmto dvom opatreniam dostanú vlastníci – naši klienti - výrazne lepšie služby za poplatok na úrovni konkurencie. Investovaním do moderných technológií, zavedením nového softvéru a racionalizáciou postupov zvyšujeme našu produktivitu práce.

Pre ilustráciu výsledkov realizovaných racionalizačných opatrení za ostatné roky uvádzame vývoj ukazovateľov produktivity práce a mzdových nákladov v národnom hospodárstve.

2000
2005
2010
2015
2020
Počet zamestnancov
12
16
13
13
25
Priemerná mzda v SR
379 €
573 €
769 €
883 €
1 333 €
Počet faktúr
7 000
8 000
10 000
13 000
30 000
Počet domov v správe
55
71
72
106
244
Počet úverov
0
0
20
56
150
Počet bankových operácií
62 000
80 000
85 000
104 000
212 000

Rozširovanie tímu, odborných znalostí a rozsahu poskytovaných služieb

25-ročná história skupiny je spojená s neustálym rastom. Cieľom zvyšovania počtu spravovaných domov je kumulácia prostriedkov, ktoré nám umožňujú budovať špecializovaný tím a vytvárajú priestor na väčšie investície do zlepšovania služieb.

Sme radi, že si nás vybralo viacero majiteľov správcovských spoločností za partnera a umožnilo nám začleniť ich spoločnosti do skupiny PFM. Vďaka tomu neustále rozširujeme tím, naše znalosti a poskytované služby.

Stručná história budovania skupiny:
1996
 • založenie Karloveskej realizačnej spoločnosti s.r.o. (v skratke K.R.S. s.r.o.) so zámerom starať sa o správu bytových domov v Karlovej Vsi, na Dlhých Dieloch a v Dúbravke, uzatvorenie prvej Zmluvy o výkone správy
2011
 • K.R.S., s.r.o. nadobúda podiel v spoločnosti KAREX SK s.r.o. spravujúcej bytové domy prevažne v Krasňanoch a Rači, v roku 2014 zmena názvu na EPROMA plus, s.r.o.
2013
 • založenie materskej spoločnosť Property & Facility Management Group s.r.o. (v skratke PFM Group s.r.o.), ktorá sa stáva jediným spoločníkom v spoločnostiach K.R.S., s.r.o., EPROMA plus, s.r.o. a EPROMA s.r.o.
2014
 • založenie spoločnosti PFM Services s.r.o. za účelom poskytovania drobnej údržby a upratovacích služieb vo vlastnej réžií
2015
 • kúpenie správcovskej spoločnosti KORS - Reality, s.r.o.,v roku 2016 zmena obchodného mena na EPROMA SK s.r.o, vybudovanie si pozície v Novom Meste
2016
 • získanie podielu v spoločnosti EPROMA Devín s.r.o. zameranej na správu rezidenčných areálov
2018
 • prevzatie správcovskej spoločnosti SPRAV-BYT Bratislava, s. r. o. špecializujúcej sa na Petržalku s kanceláriou v Ovsišti
2019
 • nadobudnutie správcovskej spoločnosti Bytkomfort - BA, a.s. s know-how v oblasti energetického manažmentu, rozvoj dobre dostupného reprezentatívneho klientskeho centra v strede Bratislavy
2020
 • zahájenie partnerstva so správcovskou spoločnosťou AVION SPRÁVA, s.r.o. disponujúcou jedinečnými odbornými znalosťami v oblasti obnovy historických budov a odstraňovaní stavebných porúch novostavieb
2021
 • nadviazanie partnerstva so spoločnosťou BYTOSERVIS spol. s r.o. s bohatými skúsenosťami v oblasti meračov tepla a servisu výťahov
 • zlúčenie správcovských spoločností EPROMA plus, s. r. o., EPROMA s. r. o., EPROMA SK s. r. o., a Karloveská realizačná spoločnosť s.r.o. s nástupníckou spoločnosťou Bytkomfort - BA, a.s.
 • odkúpenie spoločnosti Správa budov DOAS s. r. o. - špecialistu na správu nízkoenergetických bytových domov, implementáciu prvkov smart bývania a komplexný inžiniering