PORTÁL modernej správy domu

Len u nás máte prístup ku kompletnej dokumentácii domu vždy, keď to potrebujete

Naším poslaním je zveľaďovanie majetku vlastníkov domu. Zo skúsenosti vieme, že na domoch, kde sú vlastníci priebežne informovaní a majú možnosť jednoducho nazrieť do agendy domu, sú bytové domy vo výrazne lepšom stave a obyvateľom sa lepšie býva.

Preto sme vyvinuli a dennodenne napĺňame pre vlastníkov informačný portál. Portál umožňuje bezproblémový prístup k informáciám o dome/byte 24 hodín denne, 7 dní v týždni všade tam kde máte prístup k internetu.

Všetky informácie a dokumenty nepretržite k dispozícií

Informačný portál poskytuje vlastníkom aktuálne informácie o finančných tokoch domu, zostatkoch na účtoch domu vrátane úverov, predpisoch za byt a úhrade poplatkov. Vlastníci vidia v akom stave sú ich požiadavky. V schránke správ nájdu všetky správy, ktoré im v minulosti správca poslal. Portál obsahuje výsledky hlasovaní v podobe registra rozhodnutí. Vlastníci v portály nájdu všetky doklady, ktoré boli adresované ich domu. Súčasťou portálu je fotodokumentácia závad, opráv, obnov.

 • Kontakty na dodávateľov
 • Položky zálohového predpisu
 • Prehľad platieb
 • Zostatky na účtoch domu, úvery
 • Požiadavky a stav riešenia úloh
 • Správy zaslané vlastníkovi
 • Hlasovania a register rozhodnutí
 • Komplet dokumentácia - skeny & fotky
Dokumenty

Každý doklad si bezprostredne môžete pozrieť

Skenujeme všetky zmluvy, faktúry, zápisnice, cenové ponuky, revízie, rozhodnutia vlastníkov a ďalšiu dokumentáciu domu a bezprostredne ich sprístupňujeme na portáli. K dispozícii majú vlastníci už viac ako 200 000 naskenovaných strán dokumentov. Denne pridávame do portálu v priemere 50 nových dokumentov. Sú dni, keď do systému pribudne vyše 100 nových dokumentov.

Dokumenty sú ukladané podľa kategórií a súbory pomenované podľa jednotného kľúča aby sa v nich každý jednoducho orientoval.

 • Zmluvy
 • Zápisnice
 • Revízie
 • Výpisy
 • Faktúry
 • Cenové ponuky
 • Dokumentácia
 • Ostatné dokumenty
HelpDesk

Platforma na prípravu efektívnych schôdzí a kontrolu plnenia rozhodnutí

Komunikácia a rozhodovanie vlastníkov sa stále viac presúva do on-line priestoru. Portál poskytuje vlastníkom platformu na kvalitnú prípravu domovej schôdze zverejnením materiálov, pripadne zistením preferencií predbežným hlasovaním. Vlastníci majú možnosť komentovať jednotlivé návrhy a materiály.

Po domovej schôdzi sa skenuje zápisnica a výsledky rozhodnutí sa vložia do registra rozhodnutí aby bolo možné s nimi následne pracovať, prípadne sa k ním jednoducho vrátiť.

Portál šetrí vlastníkom čas ponukou viacerých možností zjednodušenia komunikácie, napr. nahlásenie zmeny počtu osôb užívajúcich byt, ako aj pri zadávaní trvalého príkazu v internet bankingu pomocou QR kódu alebo zverejňovaním oznamov o výmene vodomerov.

História

Fotodokumentácia domu - nástroj na dokumentovanie udalostí

Na nami spravovaných domoch sa realizujú ročne desiatky komplexných obnov a stovky drobných vylepšení a zásahov. Cieľom zmien je zlepšenie stavu domu, skrášlenie prostredia, respektíve odstránenie závad.

Informačný portál ponúka prostriedky na jednoduché zachytenie týchto zmien. Stačí odfotiť aktuálny stav a nahrať ho na portál domu, doplniť obrázok krátkym textom a časovým údajom.

Obzvlášť efektné sú dvojice záberov PRED a PO obnove, rekonštrukcií, oprave, uprataní, brigáde, výmene... Na domoch modernej správy domov neustále dochádza k zlepšovaniu. Fotodokumentácia zachytáva históriu zmien na dome. Časom z nej vzniká fotoalbum života spoločenstva domu.

HelpDesk

Elektronické hlasovanie - komfortné prijímanie rozhodnutí

Portál poskytuje vlastníkom platformu na jednoduché a rýchle prijímanie rozhodnutí. Vlastníci sa nemusia fyzicky dostaviť na schôdzu v presnom termíne, ale môžu hlasovať cez portál počas niekoľkých dní, čo zvyšuje účasť. K hlasovacej otázke je možné pripojiť rozsiahlu sprievodnú dokumentáciu, napr. cenové ponuky, návrh zmluvy, domového poriadku, ...

Elektronické hlasovanie je lacné a bezpečné. Najmä pri veľkých novostavbách je účasť na schôdzach nízka a hlasovania sú často neplatné. Takto sa šetria náklady na prenájom priestorov na schôdzu ako aj čas vlastníkov. Vďaka el. hlasovaniu mali vlastníci možnosť prijímať rozhodnutia bezpečne a transparentne aj v období protipandemických opatrení.

Elektronické hlasovania obsahuje archív hlasovaní. K dispozícií sú informácie o výsledku a priebehu všetkých hlasovaní na dome. Je možné si spätne pozrieť kompletnú sprievodnú dokumentáciu k hlasovaniam.

História